Koop VIP tickets voor events of plan uw race ervaring op maat!
Speciale VIP Tickets
Thuisbasis Circuit Zandvoort
Circuit en pitstraat rondleidingen
Ervaringen op topsnelheid!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Autosport Business & Events BV

Versie: 14 maart 2017

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:

 

 1. Autosport Business & Events: Autosport Business & Events BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Burgemeester van Alphenstraat 108 VIPbox 4, 2041 KP te Zandvoort, ingeschreven in het KVK Handelsregister onder nummer 67936121.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Autosport Business & Events een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen Autosport Business & Events en de Wederpartij schriftelijk dan wel mondeling tot stand gekomen overeenkomst, welke voorziet in de levering van Diensten en / of de verkoop van zaken.
 4. Diensten / Dienstverlening: in het kader van de Overeenkomst door of namens Autosport Business & Events te verlenen diensten, waaronder de huur van de VIPbox op Circuit Park Zandvoort, deelname door of namens de Wederpartij aan autosportevenementen alsmede alle daarmee verband houdende en / of overige tussen partijen overeengekomen dienstverlening van Autosport Business & Events. Onder dienst in de zin van deze algemene voorwaarden wordt tevens verstaan de verhuur van zaken, waarbij Autosport Business & Events aldus een zaak, zoals een raceauto, voor bepaalde tijd in gebruik geeft zonder dat deze zaak aan de Wederpartij in eigendom wordt overgedragen.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod (waaronder mede begrepen offertes) van Autosport Business & Events en iedere Overeenkomst, waarop Autosport Business & Events deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts niet van toepassing indien en voor zover daarvan door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan door Autosport Business & Events derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Autosport Business & Events en haar directie.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mogen worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Autosport Business & Events en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg daarvan plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Autosport Business & Events niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Autosport Business & Events in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 8. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden van Autosport Business & Events te raadplegen zijn. Indien deze algemene voorwaarden niet voor of bij totstandkoming van de Overeenkomst aan de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld, worden deze op verzoek van de Wederpartij kosteloos en per ommegaande aan de Wederpartij toegezonden.

 

Artikel 3: Aanbod en totstandkoming van Overeenkomsten

 1. Elk aanbod van Autosport Business & Events is vrijblijvend, tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Indien het aanbod van Autosport Business & Events geen aanvaardingstermijn vermeldt, kan aan het aanbod op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien het aanbod in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Autosport Business & Events kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Autosport Business & Events niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. Een aanbod van Autosport Business & Events geldt niet automatisch voor latere overeenkomsten tussen Autosport Business & Events en de Wederpartij. Deze algemene voorwaarden zijn daarentegen wel van toepassing op latere Overeenkomsten tussen partijen.
 5. De in een aanbod van Autosport Business & Events vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere van rechtswege opgelegde heffingen, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 6. De Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Autosport Business & Events door of namens de Wederpartij is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod van Autosport Business & Events, dan komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Autosport Business & Events hiermee expliciet instemt.
 7. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

 

Artikel 4: Uitvoerings- en leveringstermijnen

Tenzij uit de aard of strekking van de betreffende verbintenis dwingend anders voortvloeit, zijn alle leveringstermijnen waartoe Autosport Business & Events zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, slechts te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Bij overschrijding van een dergelijke termijn dient de Wederpartij Autosport Business & Events schriftelijk in gebreke te stellen. Autosport Business & Events dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de betreffende verbintenis.

 

Artikel 5: Derden

 

Autosport Business & Events heeft het recht om voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van diensten en / of producten van derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 

Artikel 6: Verplichtingen van de Wederpartij 

De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Autosport Business & Events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Autosport Business & Events worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Autosport Business & Events worden verstrekt, heeft Autosport Business & Events het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of uit de vertraging voortkomende extra kosten, volgens de alsdan gebruikelijke tarieven, aan de Wederpartij door te belasten. Autosport Business & Events kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard da nook, doordat Autosport Business & Events is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

Artikel 7: Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien de Wederpartij de Overeenkomst wil wijzigen, daaronder begrepen een aanvulling wil doen, dan is Autosport Business & Events gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de directie van Autosport Business & Events en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering van de gewijzigde Overeenkomst opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering zal worden gegeven.
 2. Het niet of niet onmiddelijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Autosport Business & Events op en is voor de Wederpartij geen grond om de Overeenkomst op te zeggen danwel te annuleren. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Autosport Business & Events een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien de nakoming daarvan redelijkerwijs niet van Autosport Business & Events kan worden verlangd. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen wat betreft de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe zij zich jegens Autosport Business & Events heeft verbonden, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Autosport Business & Events daardoor direct of indirect is ontstaan.
 3. Autosport Business & Events is gerechtigd de met de Wederpartij overeengekomen prijs te verhogen indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge wet- of regelgeving.
 4. Autosport Business & Events is gerechtigd de met de Wederpartij overeengekomen prijs te verhogen indien dit haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Indien de Wederpartij een natuurlijke persoon is die ter zake van de Overeenkomst niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf, is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst op grond van de in dit lid bedoelde prijsverhoging te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen een periode van drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en Autosport Business & Events niet uitdrukkelijk heeft verklaard de Overeenkomst alsnog onder de oorspronkelijk overeengekomen condities na te zullen komen.

 

Artikel 8: Geen recht van ontbinding en retour 

De Wederpartij komt het wettelijke recht om de Overeenkomst die via de website van Autosport Business & Events is aangegaan te ontbinden tot 14 dagen na totstandkoming van die Overeenkomst, niet toe omdat de Overeenkomst voorziet in Dienstverlening met betrekking tot vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode, zoals bedoeld in artikel 6:230p onder e van het Burgerlijk Wetboek. De Wederpartij komt tevens het recht niet toe om gekochte tickets of pakketten voor evenementen te retourneren.

 

Artikel 9: Opschorting en ontbinding 

 1. Autosport Business & Events is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel na het sluiten van de Overeenkomst aan Autosport Business & Events ter kennis is gekomen dat er omstandigheden goede grond geven om te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.
 2. Autosport Business & Events is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 3. Autosport Business & Events is, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar verschuldigde heeft gesteld, bevoegd de Overeenkomst te ontbinden in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij (indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven), van schuldsanering of andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken.
 4. Autosport Business & Events is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Autosport Business & Events kan worden gevraagd.
 5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Autosport Business & Events op de Wederpartij terstond opeisbaar.
 6. Indien Autosport Business & Events de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 7. Indien Autosport Business & Events op grond van dit artikel tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot het vergoeden van schade en / of kosten die voor de Wederpartij zijn ontstaan.
 8. Indien de gronden die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst hebben geleid, aan de Wederpartij kunnen worden toegerekend, maakt Autosport Business & Events aanspraak op vergoeding van schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

Artikel 10: Annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij 

Behoudens het bepaalde in het volgende lid en behoudens voor zover de wet daarin dwingend afwijkt, is de Wederpartij niet gerechtigd de Overeenkomst na totstandkoming daarvan te annuleren. Indien de Wederpartij daartoe toch overgaat, blijft zij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Indien en voor zover de prijs niet bij het aangaan van de Overeenkomst is vastgesteld, maar de prijs op basis van nacalculatie, de werkelijk bestede tijd of werkelijk gemaakte kosten wordt berekend, is Autosport Business & Events in geval van annulering door de Wederpartij gerechtigd vergoeding te vorderen wegens winstderving, alsmede vergoeding van de overige uit de annulering voor Autosport Business & Events voortvloeiende schade.

 

Artikel 11: Overmacht 

Autosport Business & Events is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Autosport Business & Events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Autosport Business & Events niet in staat is om haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Autosport Business & Events of van derden daaronder mede begrepen. Autosport Business & Events heeft tevens het recht om zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Autosport Business & Events haar verbintenis had moeten nakomen. Autosport Business & Events kan gedurende de periode van overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien overmacht nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 12: Betaling en betalingsverzuim 

 1. Betaling dient vóór aanvang van de Dienstverlening of levering van de zaken te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Wederpartij kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.
 2. Betalingen dienen te geschieden op een door Autosport Business & Events aangegeven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd en binnen de door Autosport Business & Events gestelde termijn.
 3. Autosport Business & Events is gerechtigd om periodiek te factureren.
 4. Indien de Wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt aangemerkt), tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente is verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien de Wederpartij een natuurlijke persoon is die ter zake van de Overeenkomst niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente.
 6. De Wederpartij is, voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Autosport Business & Events verschuldigde.
 7. Klachten omtrent uitvoering van de Overeenkomst door of namens Autosport Business & Events, alsmede klachten ten aanzien van de hoogte van factuurbedragen, schorten de betalingsverplichtingen van de Wederpartij niet op, tenzij de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden dwingend in de weg staat.
 8. Indien de Wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van haar betalingsverplichtingen, dan komen de kosten die Autosport Business & Events nodig acht ter verkrijging van voldoening, zowel de buitengerechtelijke, gerechtelijke als executiekosten, voor rekening van de Wederpartij. Indien de Wederpartij een natuurlijke persoon is die ter zake van de Overeenkomst niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt ter zake de incassokosten niet ten nadele van de Wederpartij afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud 

In het kader van een Overeenkomst tot koop door of namens Autosport Business & Events geleverde zaken blijven eigendom totdat de Wederpartij al haar verplichtingen uit die Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Autosport Business & Events veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop wil vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Autosport Business & Events daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Wederpartij zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Autosport Business & Events ter inzage te verstrekken. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Autosport Business & Events de eerste gerechtigde tot uitbetaling. Voor zoveel nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Autosport Business & Events bij voorbaat toe om haar medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn. Voor het geval Autosport Business & Events haar in dit artikel genoemde eigendomsrechten wenst uit te oefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Autosport Business & Events en door Autosport Business & Events aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Autosport Business & Events zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

 1. Autosport Business & Events draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door onjuistheid of onvolledigheid in de door of namens de Wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Autosport Business & Events kan worden toegerekend.
 2. Autosport Business & Events is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 6 van dit artikel, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor uitvoering van van de Diensten vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Autosport Business & Events aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Autosport Business & Events toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Autosport Business & Events is niet aansprakelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden indien de adviezen en instructies van of vanwege Autosport Business & Events behoorlijk waren opgevolgd.
 4. Mocht Autosport Business & Events aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Autosport Business & Events te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Autosport Business & Events hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Autosport Business & Events ter zake vervalt.
 5. Autosport Business & Events is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 6. Indien Autosport Business & Events aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Autosport Business & Events beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Autosport Business & Events is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 7. Autosport Business & Events is nooit aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de in het kader van de Overeenkomst door of namens Autosport Business & Events geleverde of beschikbaar gestelde zaken de aansprakelijkheid draagt krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid.
 8. Autosport Business & Events, ingehuurde instructeurs van Autosport Business & Events, andere medewerkers van Autosport Business & Events en de verhuurder van het terrein waar de diensten worden afgenomen, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de Wederpartij of een vanwege haar aangewezen deelnemer, in verband met de Dienstverlening lijdt. De Wederpartij / deelnemer verklaart dat hij of zij Autosport Business & Events en / of de hierboven genoemde partijen niet aansprakelijk zal stellen en houden voor enige door hem in verband met het afnemen van Diensten geleden schade van welke aard dan ook, waaronder aldus mede begrepen materiële, immateriële en letselschade.
 9. De ten behoeve van Autosport Business & Events bedongen aansprakelijkheidsbeperkende clausules van deze algemene voorwaarden gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Autosport Business & Events.
 10. In het geval van een consumentenaankoop tussen Autosport Business & Events en de Wederpartij, strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. In het kader van een consumentenaankoop zoals hiervoor bedoeld, door Autosport Business & Events, een fabrikant of importeur verstrekte garantie, doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Autosport Business & Events kunnen doen gelden.

 

Artikel 15: Vrijwaring 

De Wederpartij vrijwaart Autosport Business & Events van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Autosport Business en Events is toe te rekenen. Indien Autosport Business & Events uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Autosport Business & Events zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem of haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Autosport Business & Events, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf tot adequate maatregelen over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Autosport Business & Events en derden daardoor ontstaan, komen integral voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 16: Intellectuele eigendommen

Autosport Business & Events behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving omtrent intellectuele eigendommen. Autosport Business & Events heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis en inzichten ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 17: Slotbepalingen 

 1. Op alle Overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Autosport Business & Events is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Autosport Business & Events het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Speciale VIP Tickets

voor race events op Circuit Zandvoort

Thuisbasis

Circuit Zandvoort

100% tevreden klanten

een ervaring op topsnelheid!

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.